Beleidsplan 2019-2023 Beleidsplan 2019-2023
Met de blik op de toekomst
BELEIDSPLAN 2019 -2023

Vastgesteld door kerkenraad op 18 maart 2019


VOORWOORD
Deze titel is gekozen omdat wij een gemeente willen zijn die de veranderingen in de tijd waarin wij leven niet rechtstreeks als een bedreiging ervaart maar als inspiratie tot nieuwe kansen.
Wij willen een gemeente zijn die vertrouwen heeft in God en in elkaar voor nu en in de toekomst. 
Het plan geeft een richting gebaseerd op de veranderende tijd, er komt een andere vergaderstructuur met een andere wijze van vergaderingen, het pastoraat zal anders worden georganiseerd. Er zijn meerdere modellen beschikbaar die in onze gemeente toegepast kunnen worden. In de komende tijd zal hier over nagedacht worden.
Helaas ziet het er naar uit dat het niet eenvoudig is en zal zijn om overal een gelijke bezetting aan vrijwilligers te hebben. Dus zullen we met minder mensen de taken moeten verdelen. En dat is best een hele uitdaging die ons staat te wachten.
Maar vertrouw op God en looft Hem, Hij immers stuurt het schip der kerk.

Piet Appelhof,
voorzitter van de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Dronrijp e.o.

Inhoudsopgave
 • Voorwoord
 • Missie en visie
 • Beleidsdomeinen:
 • Organisatie
 • Eredienst
 • Pastoraat
 • Diaconaat
 • Missionaire gemeentetaken
 • Jongeren
 • Vorming en toerusting
 • Financiën en beheer

Dronryp, maart 2019


Missie en Visie
De Protestantse Gemeente Dronrijp e.o. maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is  in fasen ontstaan: na een samengaan van vrijzinnig- en orthodox-Hervormden in de jaren zeventig van de vorige eeuw groeide de gemeente in het Samen-op-Wegproces van de Nederlands-Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland uit tot de huidige PKN-gemeente. Zij beweegt zich dus in de brede bedding van de protestantse traditie.

Missie
De Protestantse Gemeente Dronrijp e.o. wil een geloofsgemeenschap zijn die:
leeft vanuit het Evangelie van Jezus Christus,
zich bezint op wat God aan ons schenkt en van ons vraagt en
dit wil uitdragen in haar omgeving.
Zij wil een inspirerende gemeenschap zijn waar mensen worden voortgedreven door Gods Geest en met respect met elkaar omgaan.

Visie
Om onze missie te realiseren willen we als leden van deze geloofsgemeenschap een warme gemeente zijn. Vanuit die visie willen wij als leden van deze geloofsgemeenschap:
 1. zorg en aandacht besteden aan elkaar, zowel binnen als buiten de gemeente.
 2. een open en gastvrije gemeente zijn, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap, waarin ruimte is voor verschillende vormen van geloofsbeleving.
 3. een gemeenschap zijn waar traditie en vernieuwing naast elkaar staan.
 4. ons geloof uitdragen.
 5. een actieve en herkenbare gemeente zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat het evangelie ook in onze tijd een goede boodschap is voor alle mensen en dat een geloofsgemeenschap daarbij van groot belang is. Wij willen op zoek gaan naar vormen van gemeenteleven waarin iedereen zich thuis voelt.

Hoofdstuk 1   Organisatie
 • 1.1 Uitgangspunt van het beleid
  • De organisatie van de Protestantse Gemeente Dronrijp e.o. is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in de kerkorde zijn vastgesteld. De kerkelijke organisatie bestaat bij de gratie van de (vrijwillige) inzet van zoveel mogelijk gemeenteleden. Het streven is daarom ook dat we als gemeente ons bewust zijn van de eigen van God gekregen gaven, om daarmee onze opdracht in en buiten de gemeente te realiseren.
 • 1.2 Werknemers
  • De verhouding tussen kerkenraad en predikant is conform de kerkorde niet die van werkgever en werknemer. De kerkenraad draagt echter wel verantwoordelijkheid ten opzichte van de predikant. Om de werkverhouding en werkomstandigheden te optimaliseren vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen predikant, de voorzitter van de kerkenraad, een ouderling, een kerkrentmeester en een diaken. In dit  gesprek kan gekeken worden naar taakuitvoering, werkdruk en wederzijdse verwachtingen. De kerkenraad ontvangt een afschrift van het werkverslag alsook een verslag van het overleg met de predikant.
   De verhouding tussen kerkenraad en kerkelijk werker is die van werkgever en werk­nemer. Om de werkverhouding en werkomstandigheden te optimaliseren vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen kerkelijk werker, de voorzitter van de kerkenraad, een ouderling, een kerkrentmeester en een diaken. In dit  gesprek kan gekeken worden naar taakuitvoering, werkdruk en wederzijdse verwachtingen. De kerkenraad ontvangt een afschrift van het werkverslag alsmede  het verslag van het overleg met de kerkelijk werker.
   De verhouding tussen kerkenraad en koster is die van werkgever en werk­nemer. Om de werkver­houding en werkomstandigheden te optimaliseren vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats tussen het college van kerkrentmeesters en de koster. De kerkenraad ontvangt een afschrift van het functioneringsgesprek.
 • 1.3 Commissies
  • Binnen onze gemeente is een aantal commissies werkzaam. De kerkenraad voelt zich verantwoordelijk voor deze commissies. Hun activiteiten zijn immers belangrijk in een gevarieerd en aantrekkelijk geloofsleven.
   De relatie tussen de kerkenraad en de diverse commissies verschilt. Soms hebben kerkenraadsleden zitting in een commissie en soms bestaat het contact slechts in de marge. Om de verbondenheid en betrokkenheid te benadrukken is het noodzakelijk dat de wederzijdse relatie goed wordt onderhouden.
 • 1.4 Communicatie
  • De leden van onze gemeente worden op verschillende manieren geïnformeerd over allerlei zaken:
  • Het Tsjerkeblêd is een maandelijks kerkblad voor de Protestantse Gemeente Dronrijp e.o. en de Protestantse Gemeente Menaldum en wordt bij alle gemeenteleden bezorgd. In de niet zo verre toekomst zal het Tsjerkeblêd (ook) digitaal beschikbaar komen. De papieren versie blijft een belangrijke rol spelen, het is meer uitnodigend om er even in te bladeren en te lezen als deze op tafel ligt. Door beide kerkenraden is samen met de redactie een redactiestatuut opgesteld als leidraad voor de redactie. Eenmaal per jaar spreken moderamen en redactie elkaar.    
  • Daarnaast is er de Activiteitengids die op alle kerkelijke adressen wordt bezorgd om zo ieder gemeentelid op de hoogte te stellen van de winteractiviteiten.  
  • Iedere week, uitgezonderd in de zomermaanden, wordt een nieuwsbrief samengesteld die aan het einde van de week digitaal wordt verspreid. Een aantal papieren exemplaren is op zondag in de kerk beschikbaar. Deze nieuwsbrief vervangt de afkondigingen die vroeger aan het beging van de kerkdienst werden gedaan en vormt een belangrijke bijdrage in ons gemeente-zijn (Omzien naar elkaar).
  • Via de eigen website  dronrijp.protestantsekerk.net  wordt de gemeente op de hoogte gehouden van bijzondere activiteiten en projecten binnen onze gemeente. Daarnaast treft men informatie aan over de kerkdiensten en een aantal zakelijke gegevens. Het  e-mailadres van de kerk is: info@pkndronryp.nl.
  • De gemeentegids vermeldt namen en adressen van gemeenteleden die een taak of functie binnen onze gemeente vervullen. Alle commissies en verenigingen worden hierin vermeld. De gemeentegids wordt iedere twee jaar vernieuwd nadat de wisseling van de kerkenraad heeft plaatsgevonden.
  • Ook de communicatie naar alle inwoners van Dronryp zou verbeterd kunnen worden: via “De Gearfetter” kunnen wij over onze andere activiteiten meer dan alleen de (bijzondere) kerkdiensten bekend maken. Een aangewezen PR-persoon kan hier een belangrijke rol in spelen.
 • 1.5 Kerkenraad en Moderamen
  • De Kerkenraad bestaat uit de ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, dominee, kerkelijk werker, preses en scriba’s, totaal 25 personen. Het Moderamen bestaat uit de preses, scriba’s, dominee, kerkelijk werker, één ouderling, één diaken en één kerkrentmeester, totaal 8 personen. Beide colleges vergaderen zeven à acht keer per jaar.
  • Om de taken wat te verlichten èn om niet te vaak met te grote groepen te vergaderen, is instelling van een zogenaamde “kleine kerkenraad” een mogelijkheid. De “Grote Kerkenraad” komt dan bijvoorbeeld twee keer per jaar bijeen (oktober en mei), de “kleine kerkenraad” ongeveer acht keer per jaar. Deze “kleine kerkenraad” zou uit het oude moderamen, maar met steeds twee ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters, en een jeugd-coördinator, (totaal 12 personen) kunnen bestaan. De komende periode zal dit onderzocht worden.

Hoofdstuk 2   Eredienst
 • 2.1 Uitgangspunt van beleid
  • De eredienst vormt de hartslag van het gemeenteleven. De gemeente komt samen om God te aanbidden, zijn Woord te horen en zijn heil te vieren. Bovendien is de eredienst een belangrijk ontmoetingsmoment.
 • 2.2 Uitvoering
  • De vormgeving van onze eredienst blijft een punt van aandacht, zeker in een tijd waarin het kerkbezoek onder druk staat en mensen leven in een geseculariseerde en tegelijk multireligieuze samenleving. Hoe kan het Woord aanspreken in een beeldcultuur? Hoe kunnen we eigentijdse vormen vinden zonder het waardevolle van onze traditie kwijt te raken? Het gebruik van de schermen kan hiertoe een bijdrage leveren.
  • Andere aandachtspunten zijn:
   - werken aan een gastvrije eredienst. De begroeting voor en het koffiedrinken na de dienst dragen daaraan bij;
  • - streven naar een eredienst waarin iedereen zich thuis voelt;
  • - eigentijdse gezins en themadiensten met een variërende liturgische vormgeving;
  • - gebruik maken van de mogelijkheden van de (nieuwe) sociale media (bijv. de kerkdienst via internet volgen);
  • - gespreksvorm organiseren met de jongere generaties.

Hoofdstuk 3   Pastoraat
 • 3.1 Uitgangspunt van beleid
  • De pastorale zorg binnen een gemeente is bij uitstek een taak die bij alle gemeenteleden hoort en niet alleen bij ouderlingen, predikant en kerkelijk werker. Pastorale zorg is de aanduiding voor alle activiteiten die gericht zijn op onderlinge zorg en op de betrokkenheid van gemeenteleden op elkaar  om elkaar te bemoedigen in het geloof. Het gaat daarbij om herderlijke zorg in navolging van onze Heer, de Goede Herder. Deze zorg wordt gekenmerkt door opmerkzame aandacht en een luisterend oor voor elkaar.
 • 3.2 Ontwikkelingen
  • Het pastoraat staat onder druk omdat er steeds ouderlingvacatures zijn. In 2018 ontbreken er ouderlingen voor drie van de twaalf wijken. Vanuit de gemeente komen signalen dat veel mensen wel iets willen doen voor de kerk, maar dat het ambt van ouderling dan toch afschrikt. De kerkenraad wil het beeld dat velen van het ambt van ouderling hebben, graag herzien.
  • Aangezien er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, onder meer door vergrijzing, moet er nagedacht gaan worden hoe we met een kleinere kerkenraad, vooral minder ouderlingen, toch op een goede manier het pastoraat vorm kunnen blijven geven.

Hoofdstuk 4   Diaconaat
 • 4.1 Uitgangspunt van beleid
  • “Diaconia” betekent dienst. Als gemeente zijn we geroepen tot dienstbaarheid in navolging van Hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (Marcus 10:44-45). Wij willen daar helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God op plaatsen waar onrecht geschiedt.
 • 4.2 Uitvoering
  • Wij willen ons ook in de komende periode  oriënteren op een speciaal project of doel dat dicht bij onze gemeente staat of door eigen gemeenteleden wordt opgezet. Een dergelijk pro­ject staat los van Kerk-in-Actie en andere doelgroepen die wij financieel ondersteunen. De achtergrondgedachte is dat wij als christenen medemensen in moeilijke omstandigheden  te hulp komen.

Hoofdstuk 5   Missionaire gemeentetaken
 • 5.1 Uitgangspunt van beleid
  • De kerk is geen besloten club van mensen die een bepaalde geloofsovertuiging aanhangen, maar een gemeenschap met een boodschap die midden in de wereld staat. In woord en daad willen wij een wervende gemeente zijn door onze getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. In een wereldwijde verbondenheid met alle mensen voelen we ons geroepen om open te staan voor wat er in de wereld, dichtbij in onze eigen omgeving en veraf, gebeurt.
 • 5.2 Uitvoering
  • Om de kerk levend te houden moet de kerk voldoende betrokken blijven bij de volgende generatie. Ook moeten we niet aarzelen met naar buiten op te treden en laten zien waar we voor staan en op welke manier wij dit proberen gestalte te geven. De CMW-diensten vormen een manier om te laten zien hoe wij in de wereld staan.

Hoofdstuk 6   Jongeren
 • 6.1 Uitgangspunt van beleid
  • Jongeren maken een groot deel uit van onze kerkelijke gemeente. Naast de verantwoordelijkheid van de ouders zijn ook de kerkenraad en de gehele gemeente krachtens de doopbelofte verantwoordelijk voor het kerkelijk jeugdwerk en de geloofsopvoeding. Voor de vitaliteit en continuïteit van de kerkelijke gemeenschap is het belangrijk om de jongeren bij de kerkelijke activiteiten betrokken te houden.
 • 6.2 Speerpunten
  1. Uit het verleden is gebleken dat jongeren vaak afhaken wanneer zij de leeftijd van de kinderkerk ontgroeid zijn. Tienerdiensten, catechisatie en clubs zijn dan belangrijke activiteiten waar het evangelie kan worden doorgegeven. Tevens zijn het ontmoetingsplekken waar jongeren de ruimte krijgen om hun eigen geloof te ontwikkelen, te verdiepen en te beleven. Voor de kerkelijke gemeenschap is het van belang dat ook jongeren en jongvolwassenen deelnemen aan kerkelijke activiteiten.
  2. We zullen jongeren actief uitnodigen hun gedachten en ideeën over geloofsbeleving te uiten. 
  3. Een ander punt betreft het uitbouwen van de samenwerking met omliggende gemeentes om van elkaar te leren en gezamenlijke activiteiten op te zetten.
  4. De tienerdienst is een activiteit van de kerk, naast de catechese, clubwerk, erediensten, studiekring, stiltekring, enz.
  5. We willen onderzoeken of een “Kind-op-school”-dienst mogelijk is.

Hoofdstuk 7   Vorming en toerusting
 • 7.1 Uitgangspunt van beleid
  • Geloven is een altijd voortgaand leerproces. Het begint op jonge leeftijd en het houdt niet op wanneer we ‘volwassen’ geworden zijn. We blijven leren, levenslang. De gemeente is een leergemeenschap die  Gods boodschap probeert te vertalen naar deze tijd. Als leden van deze gemeenschap  willen wij  toegerust   worden om als christenen onze weg door het leven te vinden.
 • 7.2 Uitvoering
  • In onze gemeente vindt een breed scala aan vormings- en toerustingsactiviteiten plaats. Veel van deze activiteiten hebben hun waarde bewezen en komen vrijwel elk jaar terug. Daarnaast zijn er telkens weer nieuwe initiatieven, soms leidend tot een eenmalige activiteit en soms geschikt om in een aantal seizoenen te worden herhaald.
  • We constateren al enkele jaren dat het moeilijk is om jongeren en jongvolwassenen (dus de leeftijdsgroep 15 – 35 jaar) te bereiken. Daarom zullen we hen moeten vragen wat zij willen met geloof en kerk en op welke wijze zij zich (meer) kunnen thuis voelen bij onze kerkgemeenschap.  De een paar jaar geleden gestarte tienerdienst is een voorbeeld hiervan voor de onderkant van deze leeftijdsgroep.
  • De permanente educatie van voorganger en kerkelijk werker is ook essentieel voor de vorming en toerusting van de gemeente.

Hoofdstuk 8   Beheer en financiën
 • 8.1 Uitgangspunt van beleid 
  • Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak ‘het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente’ (Ordinantie 11 - art.2 - punt 7). Tot zijn verantwoordelijkheden horen het verwerven en beheren van de financiële middelen van niet-diaconale aard, het beheren van de gebouwen en het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, het personeelsbeleid, de jaarrekening, de begroting, het archiefbeheer en het voeren van de administratie.
 • 8.2 Personeel
  • Het personeelsbestand bestaat uit drie personen, te weten:
   - een predikant in een 80% functie;
   - een kerkelijk werker met een parttime dienstverband;
   - een koster met een parttime dienstverband.
   De omvang van het personeelsbestand is mede afhankelijk van het ledental en de financiële positie van onze gemeente.
   Voor bepaalde werkzaamheden, zoals het onderhoud van de begraafplaats, worden externe bedrijven ingehuurd.
 • 8.3 Administratie
  • Een aantal gemeenteleden die niet tot het College van Kerkrentmeesters behoren, verzorgt de financiële administratie en de ledenadministratie. Een financieel onderlegde vrijwilliger gaat zich richten op het verzorgen van rapportages, begrotingen en jaarrekeningen.
 • 8.4 Exploitatie en financiële kaders
  • Door de krimp van de bevolking op het platteland en een gestage afname van het ledental van de kerk zullen ook de inkomsten van de kerk te Dronryp afnemen. In de meerjarenbegroting zal met een aantal scenario’s worden gewerkt; bij elk scenario worden  de financiële  consequenties geschetst.
 • 8.5 Ontwikkelingen en voornemens
  • Om een goed en objectief oordeel te kunnen vormen over de vermogenssituatie van onze kerk wordt een Financieel Beleidsplan opgesteld met daarin opgenomen de onder- en bovengrenswaarden van een aantal belangrijke financiële kengetallen. Landelijke richtlijnen zullen daarbij leidend zijn.
  • Met het oog op beleggen en belenen is een treasury-statuut opgesteld. 
terug