Privacy reglement Kerkomroep Privacy reglement Kerkomroep
Kerkomroep PKN Dronryp e.o.
 
A. Het doel van Kerkomroep
Het doel van Kerkomroep is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden en andere belangstellenden die niet in staat zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen in de Salviuskerk.
Via Kerkomroep kunnen zij de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaats vinden (de ‘live’ beelden) draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid bij de diensten in onze kerk.
 
B. De mogelijkheden van Kerkomroep
Kerkomroep biedt de volgende mogelijkheden:
 1. Gemeenteleden en natuurlijk ook niet-gemeenteleden kunnen diensten volgen via het internet. (www.kerkomroep.nl of de kerkomroep-app op tablet en smartphone).
 2. De dienst kan zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf in binnen- en buitenland gevolgd worden.
 3. Kerkomroep kan de dienst prachtig in beeld brengen, in het bijzonder momenten als de bediening van de doop, de viering van het avondmaal en het afleggen van belijdenis.
 4. Kerkomroep biedt de mogelijkheid om digitale opnames te maken van (ere)diensten en zeker ook van bijzondere diensten zoals een doopdienst, huwelijksinzegening, rouwdienst, kerstviering, herdenkingsdienst bij jubileum, etc.
 
C. Verantwoordelijkheid voor Kerkomroep
 1. De Kerkenraad zorgt voor duidelijke en zichtbare vermeldingen bij de toegangen waarop aangegeven wordt dat er in de kerkzaal beeldopnames plaatsvinden.
 2. De Kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan kerkomroep.nl.
  Kerkomroep.nl is een operationeel onderdeel van de stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (sIKN). Opnames zijn openbaar ‘live’ beschikbaar gedurende diensten, en daarna circa 10 maanden via www.kerkomroep.nl of de kerkomroep-app. (met een max. van 50 uitzendingen)
 3. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het videoteam van de kerk. De (dagelijkse)coördinatie valt onder verantwoording van het Moderamen.
 4. Het videoteam is verantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames, waarbij dit reglement in acht wordt genomen. Het videoteam wordt vooraf opgeleid om dit op juiste wijze toe te passen.
 5. Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is verantwoordelijk voor de techniek en het contract met kerkomroep.nl en de aanbieder van de audiovisuele apparatuur PTH groep uit Kollumerzwaag.
 6. De Kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik van opnames, die via www.kerkomroep.nl, of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via internet anders dan via www.kerkomroep.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).
D. Persoonsbescherming
Bij het gebruik van Kerkomroep is persoonsbescherming een relevant onderdeel. Hierover is het volgende afgesproken:
 1. De gemeenteleden worden via het kerkblad Tsjerkeblêd, de nieuwsbrief en via de website https://dronrijp.protestantsekerk.net geïnformeerd over het bestaan van dit reglement, tevens is dit reglement te vinden op deze website.
 2. Met uitzondering van de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, degene die de schriftlezing of degene die het moment van delen bij het Avondmaal verzorgt, zullen van individuele personen geen close-up opnames worden gemaakt.  De opnames van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld, van de op dat moment aanwezige gemeenteleden in de kerkzaal. 
 3. Bij binnenkomst van de kerk wordt men d.m.v. een mededeling bord erop geattendeerd dat er beeldopnames worden gemaakt. 
 4. De preekvoorziener zal bij de uitnodiging van de gastvoorganger kenbaar maken dat er beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen worden van de kerkdienst, en dat deze opnames via internet (www.kerkomroep.nl) ‘live’ worden uitgezonden, waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt. 
 5. Door middel van de bevestigingsbrief wordt de voorganger er nogmaals op geattendeerd dat er beeldopnames zullen worden gemaakt van de kerkdienst. 
 6. Zonder toestemming van de kerkenraad, gemeenteleden en/of andere personen mogen geen opnames via sociale media verspreid worden.
 7. Als een kerkdienst via www.kerkomroep.nl is uitgezonden, mag deze uitsluitend voor particulier gebruik gedownload en vastgelegd worden. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Kerkenraad van de PKN Dronryp e.o. is het niet toegestaan om kerkdiensten of delen van kerkdiensten in onze kerk op welke wijze dan ook te publiceren en/of te verspreiden. De voorganger is en blijft eigenaar van de preek/overdenking, de kerk is en blijft eigenaar van de uitzending.
E. Verdere afspraken
Ten aanzien van de opnames van de diensten zijn er de volgende afspraken:
 1. Bandbreedte van de opgenomen dienst: maximaal vijftien minuten voor aanvang van de kerkdienst tot einde van het orgelspel na de dienst.
 2. In de vijftien minuten voordat de kerkdienst begint, worden alleen beelden vertoond van de mededelingen op het scherm of van het orgel. 
 3. De opnames richten zich op:  
 • De avondmaalstafel.
 • De preekstoel en overige katheders.
 • Liturgische attributen als de Bijbel, het avondmaalstel en paaskaars.
 • Orgelfront.
 • Een totaalbeeld van de kerkzaal.
 • Voorganger, ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren (bijvoorbeeld tijdens schriftlezing, of moment van delen)
 • Leden van een muziekgroep, die herkenbaar in beeld komen of kunnen komen.
 1. Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen tijdens het kindermoment in het liturgisch centrum herkenbaar in beeld komen, echter worden ook zij zoveel mogelijk van achteren gefilmd. 
 2. Tijdens de gebeden wordt de voorganger niet in beeld gebracht maar wordt een opname getoond van bijvoorbeeld het orgel, het liturgisch centrum of de paaskaars.
 3. Tijdens het zingen wordt het beamerbeeld uitgezonden. 
 4. Bij opnames van speciale diensten kunnen er personen of familie herkenbaar in beeld worden gebracht, in detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen en hun familie kunnen het als een positieve herinnering ervaren dat zijzelf of hun dierbaren in beeld zijn, wat eventueel van betekenis kan zijn in een latere levensfase. Als betreffende personen niet herkenbaar in beeld gebracht willen worden, dient men dit van tevoren te melden aan de koster en/of regisseur. Het betreft hier de volgende diensten:
 • Doopdiensten (binnenbrengen en doopmoment op het liturgisch centrum);
 • Belijdenisdiensten (gebeurtenissen in het liturgisch centrum);
 • Trouwdiensten, op aanvraag en indien deze onder de verantwoordelijkheid van de
 • Kerkenraad plaatsvindt (detailopnames van de gebeurtenissen in het liturgisch centrum zoals inzegening, en overhandigen van de trouwbijbel);
 • Rouwdiensten - in overleg met familie.
 • Andere niet nader genoemde diensten waarbij personen herkenbaar in beeld gebracht kunnen worden, in overleg met de Kerkenraad.
 1. Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een overzichtsbeeld getoond van de kerkzaal zodat gemeenteleden thuis dit moment ten volle kunnen meemaken.
 2. Kerkgangers welke weinig of niet in beeld willen komen, kunnen bij binnenkomst rechts, aan de noordkant van de kerkzaal plaatsnemen, dit zijn de Herenbanken en de banken daarnaast richting achterzijde/orgel.
  Het middengedeelte en alle banken aan de zuidzijde kunnen worden gefilmd.
terug