Wie zijn we? Wie zijn we?

Onze gemeente
De Protestantse Gemeente Dronrijp e.o. is tot stand gekomen uit de Hervormde Gemeente Dronrijp en de Gereformeerde Kerk Dronrijp/Menaldum e.o.

Onze visie op de gemeente
Onze gemeente maakt deel uit van de gemeenschap van Jezus Christus die zich baseert op het verzoenend lijden en sterven en de opstanding van onze Heer en Heiland.
Onze gemeente verenigt zich om het Woord van God te horen en uit te dragen, en om samen de sacramenten te vieren.
Onze gemeente belijdt, met de kerk van alle eeuwen, haar geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest (Drieënige God), zoals o.a. verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Wat willen wij? 
Onze gemeente wil een actieve, herkenbare en uitnodigende geloofsgemeenschap vormen, en daarin actief werken aan de persoonlijke groei in het geloof en een brede, onderlinge uitwisseling van geloofsbeleving stimuleren.
Daarmee een eenheid in veelkleurigheid zijn, in liefde en bewogenheid met elkaar.
Daarom, op zondag én door de week, steeds als gemeente naar elkaar omzien en een thuis vormen voor alle leden en belangstellenden.
Daarbij zich bewust zijn van de pastorale, sociale en diaconaal-missionaire opdracht binnen de gemeente en daarbuiten.
Daarbij verantwoordelijkheid nemen m.b.t. continuïteit in viering, vorming en organisatie.

 

terug